Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko tarnybos nuostatai

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO TARNYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas)  pirmininko tarnybos (toliau – Pirmininko tarnyba) paskirtį, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, pavaldumą, darbo organizavimo tvarką.
 2. Pirmininko tarnyba yra Teismo struktūrinis padalinys.
 3. Pirmininko tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais administracinę, civilinę ir baudžiamąją teisę, teismų veiklą ir teismo procesą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, asmens duomenų apsaugą, teismų savivaldos sistemos veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisėjų tarybos nutarimais, Teismo pirmininko įsakymais, Teismo kanclerio įsakymais, Teismo darbo tvarkos taisyklėmis bei šiais nuostatais.

II SKYRIUS

PIRMININKO TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindiniai Pirmininko tarnybos uždaviniai yra:

            4.1. užtikrinti metodinės ir praktinės pagalbos teisiniais bei darbo organizavimo klausimais teikimą Teismo pirmininkui bei išvadų teikimą Teismo pirmininkui klausimais, susijusiais su teisės aktų analize, taikymu bei sisteminimu;

            4.2. organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti Teismo tarptautinį bendradarbiavimą, ryšių palaikymą su tarptautinėmis organizacijomis, tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų parengimą ir įgyvendinimą, informacijos apie tarptautinį bendradarbiavimą bei užsienio šalių patirtį kaupimą ir pateikimą;

            4.3. užtikrinti oficialios informacijos teikimą visuomenės informavimo priemonėms bei jų atstovams apie Teismo veiklą;

            4.4. organizuoti Teismo vidinę ir išorinę komunikaciją;

4.5. organizuoti Teismo pirmininko priimamojo darbą.

 1. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius, Pirmininko tarnyba vykdo šias funkcijas:

            5.1. rengia Teisme gautų įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, jų pakeitimų ir papildymų projektų analizes, teikia pasiūlymus ir išvadas;

            5.2. teikia išvadas dėl teisinių problemų civilinėse ir baudžiamosiose bylose sprendimo ir jų pagrindu ruošia atitinkamus raštus bei dokumentus;

            5.3. nagrinėja Teisme gautus ir asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus;

            5.4. rengia kitus Teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus, dalyvauja komisijų darbe;

            5.5. teikia siūlymus dėl Teismo organizacinės veiklos ir kitais klausimais;

            5.6. rengia išvadas ir apibendrinimus konkrečiais teisės, teisingumo vykdymo, Teismo veiklos ir su jais susijusiais klausimais;

            5.7. rengia medžiagos (pasisakymai, pranešimai, kalbos, tezės, kt.), reikalingos Teismo pirmininkui atstovaujant Teismą, projektus;

                      5.8. dalyvauja rengiant teismų praktikos apibendrinimus, analizuoja ir apibendrina baudžiamųjų ir civilinių bylų medžiagą, renka ir teikia Teismo pirmininko nagrinėjamai bylai reikalingus Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, tarptautinius teisės aktus, susistemintą, aktualią toje byloje Teismo ar kitų teismų jurisprudenciją, teisės teorines doktrinas ir kitą informaciją;

5.9. analizuoja Teismo pirmininko rengiamas nagrinėti bylas, įvertina ir apibendrina tose bylose esančias teisės aiškinimo ir taikymo problemas ir apie jas referuoja Teismo pirmininkui, gavus pavedimą, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo;

5.10. nuolat seka Teismo veiklą, gaunamas ir nagrinėjamas bylas, kitus Teismo įvykius, taip pat teismų savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų ir pan., kuriose dalyvauja Teismo atstovai, veiklą bei aktualiu laiku rengia apie tai oficialią informaciją visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams;

5.11. kuruoja Teismo pirmininko oficialius susitikimus bei vizitus Lietuvoje, bendravimą su visuomenės informavimo priemonėmis, organizuoja susitikimus su visuomene;

5.12. esant galimybei palaiko tiesioginius kontaktus su visuomenės informavimo priemonėmis ir jų atstovais bei teikia jiems pagalbą rengiant pranešimus, publikacijas ar laidas apie Teismo veiklą, siekiant užtikrinti, kad visuomenei būtų pateikta tik tikrovę atitinkanti, objektyvi ir teisinga informacija;

5.13. prižiūri Teismo interneto svetainę ir užtikrina joje aktualios informacijos paskelbimą;

5.14. techniškai aptarnauja Teismo pirmininko rengiamus pasitarimus, susirinkimus,

informuoja apie juos teisėjus bei kitus Teismo darbuotojus, rašo protokolus bei užtikrina jų

pateikimą laiku atsakingiems asmenims;

5.15. priima lankytojus, informuoja apie juos Teismo pirmininką, organizuoja interesantų ir svečių priėmimą;

            5.16. vykdo kitus Teismo pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo veikla, pagal kompetenciją vykdo kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

III SKYRIUS

PIRMININKO TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Įgyvendindama uždavinius ir vykdydama funkcijas, Pirmininko tarnyba turi šias teises ir pareigas:

6.1. gauti iš Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, reikalingą Pirmininko tarnybos uždaviniams įgyvendinti  ir funkcijoms vykdyti;

6.2. teikti pasiūlymus Teismo pirmininkui dėl Pirmininko tarnybos ir kitų Teismo padalinių veiklos tobulinimo;

 1. Įgyvendindama savo uždavinius ir vykdydama funkcijas Pirmininko tarnyba turi ir kitas teises bei pareigas nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV SKYRIUS

PIRMININKO TARNYBOS STRUKTŪRA, DARBO ORGANIZAVIMAS ir PAVALDUMAS

 1. Pirmininko tarnybai vadovauja Teismo pirmininkas.
 2. Pirmininko tarnyboje dirba valstybės tarnautojai – Teismo pirmininko patarėjai, Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su visuomene) ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – Teismo pirmininko konsultantas, kuriuos į pareigas priima ir atleidžia iš jų Teismo kancleris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Pirmininko tarnybos darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Teismo pirmininkui ir asmeniškai atsakingi už pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Pirmininko tarnybos darbuotojų kompetenciją, funkcijas, pavaldumą ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Pirmininko tarnybos statusas, pareigybių skaičius, jų sąrašas, uždaviniai, funkcijos, darbo organizavimas keičiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Pirmininko tarnybos darbuotojai.

_________________________________________