Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Naujienos

Reiškiame užuojautą

Reiškiame užuojautą
2021-01-27

Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems mirus buvusiam ilgamečiam Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų teisėjui Albinui Sirvydžiui.

A. Sir­vy­dis teisėjo pareigas ėjo 38 me­tus. By­las nag­ri­nė­ti pra­dė­jo 1976 m. Ak­me­nės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me, nuo 1982 me­tų bu­vo pa­skir­tas šio teis­mo pir­mi­nin­ku, 1985 m. ta­po Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju. 1995 m. pradėjo va­do­vau­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui, o 1999 m. grį­žo į Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jo pa­reigas. Kadenciją baigė 2014 m.

Teisėjas taip pat ak­ty­viai da­ly­va­vo teis­mų sa­vi­val­do­je, bu­vo Tei­sė­jų gar­bės teis­mo pir­mi­nin­kas, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to su­da­ry­tos Tei­sė­jų at­ran­kos ko­mi­si­jos na­rys.

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kolektyvas