Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus nuostatai

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO FINANSŲ IR BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau Finansų skyrius) paskirtį, uždavinius, funkcijas, atskaitomybę, teises, darbo organizavimo, likvidavimo ir reorganizavimo tvarką.

2. Finansų skyrius yra Teismo struktūrinis padalinys, kuris pagal savo kompetenciją įgyvendina Teismo funkcijas ir užtikrina jo veiklą.

3. Finansų skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų finansinę veiklą, apskaitą bei atskaitomybę, Teisėjų tarybos nutarimais, Teismo pirmininko įsakymais bei šiais nuostatais.

II. FINANSŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Pagrindiniai Finansų skyriaus uždaviniai:

4.1. dalyvauti sprendžiant Teismo finansinės veiklos klausimus, sudarant Teismo strateginius planus, organizuoti Teismo biudžeto pajamų-išlaidų planavimą;

4.2. tvarkyti Teismo vykdomų programų buhalterinę apskaitą;

4.3. rengti Teismo biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas siekiant teisingai atspindėti Teismo finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus;

4.4. kontroliuoti valstybės biudžeto lėšų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius Finansų skyrius vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir tikslinant  Teismo veiklos trejų metų strateginį planą, rengia jo vykdymo ataskaitas pagal Teismo vykdomas programas;

5.2. rengia Teismo vykdomų programų biudžeto išlaidų sąmatas;

5.3. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.4. skaičiuoja ir išmoka teisėjams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal sutartis darbo užmokestį;

5.5. rengia Teismo biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas finansines ir statistines ataskaitas, nustatyta tvarka, forma ir terminais teikia Teismo pirmininkui, Finansų ministerijai, kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytiems subjektams;

5.6. esant poreikiui organizuoja Teismo biudžeto tikslinimą – analizuoja biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą Teisme, prognozuoja laukiamą biudžeto įvykdymą, teikia pasiūlymus dėl galimo lėšų perskirstymo;

5.7. Lietuvos Respublikos teisės  aktų  nustatyta  tvarka  vykdo gaunamų apskaitos dokumentų finansų  kontrolę, tikrina, ar užfiksuotos juose finansinės-ūkinės operacijos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams. Užtikrina visų finansinių-ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą pagal apskaitos specialistams pateiktus dokumentus;

5.8. rengia mokėjimo dokumentus – atsakingas už įsiskolinimų apmokėjimą nepažeidžiant mokėjimų ir sutartinės drausmės, jei Teismui patvirtintų asignavimų pakanka sutartiniams įsipareigojimams vykdyti ir laiku finansuojamos Teismo pateiktos mokėjimo paraiškos;

5.9. teikia Teismo pirmininkui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

5.10.  pagal poreikį teikia Teismo pirmininkui susistemintą informaciją Teismo valdymo poreikiams tenkinti ir sprendimams priimti, racionaliam finansinių išteklių panaudojimui ir kontrolei užtikrinti;            

5.11. pagal kompetenciją rengia Teismo veiklos dokumentų projektus, Finansų skyriaus nuostatus ir Finansų skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.12. Teismo pirmininkui pavedus atstovauja Teismą Lietuvos Respublikos valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose;

5.13. pagal  patvirtintą Teismo  dokumentacijos planą kaupia, sistemina  ir  saugo dokumentus, susijusius su Finansų skyriaus funkcijų vykdymu;

5.14. vykdo kitus Teismo pirmininko pavedimus, susijusius su tiesioginėmis Finansų skyriaus funkcijomis, pagal kompetenciją vykdo kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. FINANSŲ SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

6. Finansų skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas nustatytas funkcijas, turi šias teises ir pareigas:

6.1. gauti iš Teismo struktūrinių padalinių dokumentus ir informaciją, reikalingą Finansų skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

6.2. teikti Teismo pirmininkui pasiūlymus Finansų skyriaus veiklos klausimais;

6.3. nepriimti dokumentų, kurie sudaryti pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktus ir nevykdyti finansinių operacijų, prieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams;  

7. Įgyvendindamas savo uždavinius ir vykdydamas funkcijas, Finansų skyrius turi ir kitas teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. FINANSŲ SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSKAITOMYBĖ

8. Finansų skyriui vadovauja Finansų skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš jų Teismo kancleris Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Finansų skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Teismo pirmininkui. Kiti Finansų skyriaus darbuotojai yra valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

9. Finansų skyriaus vedėjas:

9.1. planuoja ir organizuoja Finansų skyriaus darbą;

9.2. atsakingas už Finansų skyriui paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

9.3. atskaitingas Teismo pirmininkui už Finansų skyriaus veiklą;

9.4. teikia Teismo pirmininkui siūlymus Finansų skyriaus kompetencijos klausimais;

9.5. turi antrojo parašo teisę finansiniams dokumentams pasirašyti:

9.6. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas, Teismo pirmininko pavedimus.

10. Finansų skyriaus darbuotojai:

10.1. yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Finansų skyriaus vedėjui;

10.2. asmeniškai atsakingi už pareigybių aprašymuose nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių tinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Finansų skyriaus darbuotojų kompetenciją, funkcijas, atskaitomybę ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

12. Kai Finansų skyriaus vedėjo nėra, Teismo kancleris paveda jo funkcijas kitam Finansų skyriaus valstybės tarnautojui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Finansų skyriaus darbuotojai.

14. Finansų skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.