Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Asmenų aptarnavimo tvarka

PATVIRTINTA
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko
2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-21

ASMENŲ APTARNAVIMO IR JŲ PRAŠYMŲ, PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAME TEISME TAISYKLĖS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų ar skundų nagrinėjimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (toliau – Teismas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų aptarnavimą jiems atvykus į Teismą, jų neprocesinių prašymų, pareiškimų ar skundų priėmimo ir nagrinėjimo Teisme, taip pat aptarnavimo kreipiantis telefonu tvarką. Prašymų, pareiškimų ar skundų viešojo administravimo srityje nagrinėjimui ši tvarka taikoma tiek, kiek tinkama (mutatis mutandis).

2. Teismo darbuotojai (valstybės tarnautojai ir asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis), aptarnaudami asmenis, nagrinėdami prašymus, pareiškimus ar skundus, privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo, „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.

3. Draudžiama atsisakyti aptarnauti asmenis, nagrinėti prašymus, pareiškimus ar skundus motyvuojant tuo, kad nėra šias funkcijas vykdančio Teismo darbuotojo. Atsakingų už Teismo interesantų aptarnavimą darbuotojų atostogų, komandiruočių, seminarų metu ar kitais nebuvimo tarnyboje atvejais paskiriami kiti/pavaduojantys darbuotojai, suteikiant jiems tokius pat įgaliojimus.

4. Teismo darbuotojas nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo prašymo arba skundo nagrinėjimo, jei yra pareiškėjo artimasis giminaitis (kaip tai apibrėžta Civiliniame kodekse), svainis ar sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę, arba jei yra kitų priežasčių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

5. Asmeniui ir pareiškėjui neteikiama privati informacija apie kitus asmenis, išskyrus viešąją informaciją, kuria disponuoja Teismas ir kurią asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie save asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtina asmens tapatybę.

6. Šios Taisyklės ir darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą Teisme, vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, darbo vieta ir darbo laikas skelbiami Teismo patalpose aptarnaujamiems asmenims matomoje vietoje ir Teismo interneto svetainėje.

Asmenys Teisme aptarnaujami:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais – 08:00 iki 17:00 val. (be pietų pertraukos);

Penktadieniais – 08:00 iki 15:45 val. (be pietų pertraukos).

 

 

 

II SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMAS JIEMS ATVYKUS Į TEISMĄ

 

7. Atvykę į Teismą asmenys aptarnaujami Bendrojoje teismo raštinėje „vieno langelio“ aptarnavimo principu.

8. Atvykę į Teismą asmenys prašymus, pareiškimus ir skundus gali pateikti raštu arba žodžiu. Žodiniai prašymai neregistruojami ir priimami tik tais atvejais, kai juos galima išspręsti nedelsiant ir nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijų ir Teismo interesų. Į žodinius prašymus neteikiamas rašytinis atsakymas. Jei žodinis prašymas ar skundas negali būti išnagrinėtas nedelsiant, asmuo turi pateikti rašytinį prašymą, pareiškimą ar skundą. Teismas neturi galimybės panaudojant technines priemones fiksuoti ir saugoti žodinio prašymo turinį.

9. Kai asmuo nemoka valstybinės kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į Teismą turi dalyvauti asmuo gebantis išversti prašymą, pareiškimą ar skundą į valstybinę kalbą, arba vertėjas. Vertėją arba asmenį, gebantį išversti prašymą, pareiškimą ar skundą į valstybinę kalbą, pakviečia asmuo, kuris kreipiasi į teismą, savo iniciatyva. Esant galimybei vertimu pasirūpina Teismo darbuotojas, aptarnaujantis asmenį.

10. Jeigu asmuo žodžiu kreipiasi į Teismą su prašymu, pareiškimu ar skundu, kuris nepriskiriamas Teismo kompetencijai, asmenį aptarnaujantis Teismo darbuotojas turi nurodyti į kurią instituciją, jeigu tokia yra, pareiškėjas turi kreiptis ir nurodyti tos institucijos adresą bei telefono numerį.

11. Jeigu prašymą žodžiu teikiančio asmens elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo požymių, arba asmens prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, arba bendraujant su asmeniu nepavyksta išsiaiškinti prašymo turinio, asmenį aptarnaujantis Teismo darbuotojas turi teisę neaptarnauti ir privalo nedelsdamas pranešti apie šio asmens elgesį savo tiesioginiam vadovui.

12. Asmens aptarnavimo klausimas jo pageidavimu gali būti iš anksto derinamas telefonu ar kita ryšių priemone. Atsiradus nenumatytų aplinkybių ir pasikeitus suderintam asmens aptarnavimo laikui, atsakingas Bendrosios teismo raštinės darbuotojas apie tai informuoja asmenį.

13. Bendroji teismo raštinė:

13.1. priima rašytinius asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, patikrina, ar yra visi reikiami dokumentai, kurių reikės sprendimui priimti, prireikus paprašo pateikti papildomus dokumentus, kurių Teismas negali gauti pats arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, bet jų nepateikia, arba pasiūlo papildyti ir pristatyti vėliau;

13.2. registruoja gautus prašymus, pareiškimus, skundus ir perduoda juos nagrinėti pagal Teismo pirmininko nustatytą kompetenciją Teismo struktūriniams padaliniams; asmens pageidavimu jį informuoja, kada ir kaip (telefonu, paštu ar kita ryšių priemone) jam bus pranešta apie rūpimo klausimo išsprendimą;

13.3. suteikia informaciją apie klausimo sprendimo Teisme procedūrą;

13.4. įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus.

14. Bendrojoje teismo raštinėje visiems matomoje vietoje privalo būti Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knyga. Joje asmenys gali pareikšti savo nuomonę apie asmenų aptarnavimo Teisme kokybę, išdėstyti pageidavimus ir pasiūlymus.

 

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ, PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR JŲ PERDAVIMAS NAGRINĖTI

 

15. Prašymus, pareiškimus ir skundus registruoja ir juos perduoda nagrinėti pagal kompetenciją Bendroji teismo raštinė, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, Bendrosios teismo raštinės nuostatais ir kitais šiuos klausimus reglamentuojančiais vidaus teisės aktais.

16. Asmenys prašymus, pareiškimus ir skundus gali pateikti žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui arba jo atstovui atvykus į Teismą), raštu (pateikiant atvykus į teismą, atsiuntus paštu ar elektroniniais ryšiais).

17. Asmenys teikiantys žodinius ir rašytinius prašymus, pareiškimus ar skundus Teisme aptarnaujami Bendrojoje teismo raštinėje šių taisyklių 6 punkte nustatytu darbo laiku, vadovaujantis Taisyklių II skyriuje nustatytais reikalavimais.

18. Prašymai, pareiškimai ir skundai, gauti tiesiogiai iš asmens arba atsiųsti paštu ar elektroniniais ryšiais, registruojami Teismo dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Kontora“. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas gautas paštu arba elektroniniais ryšiais, asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo Teisme asmens nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių 1 priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus arba prašymo, pareiškimo ar skundo kopija su registracijos žyma.

19. Teisme nagrinėjami tokie rašytiniai prašymai, pareiškimai ar skundai, kurie yra tvarkingai, suprantamai ir įskaitomai parašyti valstybine kalba (arba yra pridėtas vertimas į lietuvių kalbą), yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė ir tikslus adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, kuriais jis pageidautų gauti atsakymą. Tais atvejais, kai prie prašymo, pareiškimo ar skundo pridedami priedai, šie priedai pareiškėjo turi būti sužymėti, sunumeruoti, nurodant, pateikiamų dokumentų originalus, nuorašus ar kopijas. Netinkamai sunumeruoti ir sužymėti priedai, prie prašymo, pareiškimo, skundo neprijungiami ir grąžinami pareiškėjui.

20. Atstovaujamo asmens vardu į Teismą kreipdamasis asmens atstovas savo prašyme turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.

21. Prašymai, pareiškimai ar skundai, parašyti nevalstybine kalba, nenagrinėjami, jei prie jų nėra pridėtas vertimas į lietuvių kalbą.

22. Tais atvejais, kai nevalstybine kalba surašyti prašymai, pareiškimai ar skundai yra lengvai suprantami arba į Teismą kreipiasi užsienio valstybės arba tarptautinė institucija arba organizacija, Teismo pirmininko arba jo įgalioto asmens sprendimu pateiktas prašymas, pareiškimas ar skundas gali būti priimami ir nagrinėjami bendra tvarka ir be vertimo.

23. Prašymai, pareiškimai ar skundai atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, taip pat identifikuoti asmenį, pasirašiusį dokumentą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant.

24. Neatitinkantys Taisyklių 23 punkto reikalavimų prašymai, pareiškimai ar skundai, pateikti elektroniniais ryšiais, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Teismo interesų, galima atsakyti nedelsiant, institucijoje neregistruojami. Į tokius prašymus, pareiškimus ar skundus atsakoma nedelsiant.

25. Asmuo, prašymą pareiškimą ar skundą teikiantis Teismui elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu Teismo elektroninio pašto adresu lat@teismas.lt.

26.Teismo darbuotojas, jam teismo suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą, pareiškimą ar skundą turi nedelsdamas persiųsti jį oficialiu Teismo elektroninio pašto adresu lat@teismas.lt, išskyrus atvejus, kai į prašymą, pareiškimą ar skundą pagal kompetenciją gali atsakyti iš karto jį perskaitęs.

27. Elektroniniais ryšiais pateikti dokumentai atspausdinami, registruojami ir nagrinėjami bendra tvarka.

28. Užregistruoti prašymai, pareiškimai ar skundai perduodami nagrinėti Teismo struktūriniams padaliniams:

28.1. Teismo pirmininkui adresuoti dokumentai Teismo pirmininko rezoliucija pagal kompetenciją gali būti perduodami Civilinių arba Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui ar kitam teisėjui, Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento direktoriui, Teismo pirmininko patarėjui, Teismo kancleriui ar kitam teismo darbuotojui;

28.2. Baudžiamųjų ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkui adresuoti dokumentai Baudžiamųjų ar Civilinių bylų skyriaus pirmininko rezoliucija pagal kompetenciją gali būti perduodami atitinkamo skyriaus teisėjui, Teisės tyrimų ir apibendrinimo departamento direktoriaus pavaduotojui, vadovaujančiam atitinkamai Baudžiamosios ar Privatinės teisės grupei, atitinkamo skyriaus pirmininko patarėjui, atitinkamo skyriaus raštinės vedėjui ar kitam teismo darbuotojui;

28.3. jeigu dokumentas adresuotas Teismui, jis nagrinėjamas pagal 28.1 punkte nurodytus reikalavimus.

29. Draudžiama perduoti prašymus ar skundus spręsti padaliniams ar darbuotojams, kurių veiksmai skundžiami.

 

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ, PAREIŠKIMŲ AR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

30. Prašymas, pareiškimas ar skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo Teisme datos, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta kitaip arba prašymo, pareiškimo ar skundo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu arba kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip dvidešimt darbo dienų nuo jo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo Teisme datos. Apie pratęstą prašymo, pareiškimo ar skundo nagrinėjimo terminą asmuo nedelsiant informuojamas raštu nurodant prašymo nagrinėjimo pratęsimo laiką.

31. Tuo atveju, kai prašymas, pareiškimas ar skundas siunčiamas Teismui tik susipažinti (žiniai, kopija ar pan.), jis perduodamas susipažinti atitinkamam padaliniui pagal kompetenciją ir raštu atsakymas į tokį prašymą, pareiškimą ar skundą nerengiamas, išskyrus atvejus, jei pateiktame dokumente yra prašymas patvirtinti prašymo, pareiškimo ar skundo gavimą.

32. Gautas prašymas, pareiškimas ar skundas Teismo pirmininko arba jo įgalioto asmens sprendimu paliekamas nenagrinėtas ir per 5 darbo dienas nuo prašymo, pareiškimo ar skundo užregistravimo Teisme yra grąžinamas pareiškėjui (išskyrus 32.1 punktą), nurodant grąžinimo priežastį, kai:

32.1. nenurodytas pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys;

32.2. dokumentas nepasirašytas;

32.3. dokumentas surašytas ne valstybine kalba ir nėra 22 punkte nurodytų pagrindų priimti ir nagrinėti konkretų prašymą, pareiškimą ar skundą;

32.4. dokumentas yra neįskaitomas, nesuprantamai išdėstytas;

32.5. dokumentas neatitinka 20 punkto reikalavimų;

32.6. prašymas, pareiškimas ar skundas yra pakartotinis, t. y. jame nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo, pareiškimo ar skundo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad institucijos sprendimas dėl ankstesnio prašymo, pareiškimo ar skundo išnagrinėjimo yra neteisingas; taip pat kai dėl prašyme, pareiškime ar skunde keliamo klausimo yra priimtas teismo sprendimas.

Teismas pasilieka grąžinamų dokumentų kopijas.

33. Jeigu prašymui, pareiškimui ar skundui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti pareiškėjas ir Teismas tokių duomenų gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo, pareiškimo ar skundo užregistravimo kreipiasi į pareiškėją raštu, prašydamas pateikti papildomą informaciją, ir praneša, kad prašymo, pareiškimo ar skundo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per Teismo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildoma informacija negaunama, prašymas, pareiškimas ar skundas nenagrinėjamas, dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

34. Jeigu užregistravus asmens prašymą nustatoma, kad prašymas, pareiškimas ar skundas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba egzistuoja 32 punkte nustatyti pagrindai ir dėl to Teismas negali tokio prašymo, pareiškimo ar skundo išnagrinėti, prašymo, pareiškimo ar skundo nagrinėjimas nutraukiamas. Apie nagrinėjimo nutraukimą nedelsiant pranešama asmeniui.

35. Jeigu prašymas, pareiškimas arba skundas atsiųstas ne tuo adresu arba nepriskirtinas Teismo kompetencijai, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos persiunčiamas kompetentingai institucijai, pasiliekant dokumento kopiją ir informuojant pareiškėją. Kai nėra institucijos, kuri pagal savo kompetenciją turėtų nagrinėti prašymą arba skundą, jis per 5 darbo dienas grąžinamas pareiškėjui nurodant grąžinimo priežastis. Tuo atveju, kai asmuo pakartotinai kreipiasi klausimu, kuris nepriskirtinas Teismo kompetencijai, jam prašymas grąžinamas 32.6 punkte nurodytu pagrindu. Po atsakymo į pakartotinį prašymą pakartotinai gautų tapačių ar savo esme panašių prašymų, pareiškimų ar skundų Teismas nenagrinėja ir atsakymų raštu neteikia, jei pareiškėjui prieš tai buvo išaiškinti piktnaudžiavimo prašymo, pareiškimo ar skundo teise padariniai.

36. Prašymai, pareiškimai ar skundai, kuriuose yra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis, persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Teismas per 5 darbo dienas nuo prašymo, pareiškimo, skundo gavimo kreipiasi į asmenį, prašydamas per nustatytą terminą pateikti sutikimą. Jeigu per nustatytą terminą toks sutikimas negaunamas, prašymas, pareiškimas ar skundas grąžinamas asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis. 35 punkte nustatytas 5 darbo dienų prašymo, pareiškimo ar skundo persiuntimo terminas skaičiuojamas nuo asmens rašytinio sutikimo persiųsti prašymą, pareiškimą ar skundą gavimo Teisme.

37. Prašymai, pareiškimai ar skundai, pateikti elektroniniais ryšiais nesilaikant Taisyklių 23 punkte nustatytų reikalavimų, Teisme neregistruojami. Bendroji teismo raštinė per 2 darbo dienas nuo prašymo, pareiškimo ar skundo gavimo dienos grąžina jį asmeniui nurodydama tokio prašymo grąžinimo priežastis.

 

V SKYRIUS

ATSAKYMŲ Į PRAŠYMUS, PAREIŠKIMUS AR SKUNDUS PARENGIMAS IR IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) ASMENIUI

 

38. Į asmenų prašymus, pareiškimus ar skundus atsakoma valstybine kalba.

39. Dėl išnagrinėtų prašymų, pareiškimų ar skundų priimti sprendimai įforminami Teismo pirmininko, Baudžiamųjų arba Civilinių bylų skyriaus pirmininko ar jų įgaliotų asmenų atsakymu ar kitokiu sprendimą patvirtinančiu dokumentu/raštu, atitinkančiu prašymo esmę.

40. Apie prašymo, pareiškimo ar skundo išnagrinėjimą ir priimtą sprendimą pareiškėjui turi būti pranešta tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu būdu, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu arba popierinio dokumento skaitmeninė kopija patvirtinta saugiu elektroniniu parašu, išskyrus atvejus, kai atsakoma į tokius asmenų prašymus, į kurios galima atsakyti nedelsiant. Jeigu privati informacija pareiškėjui siunčiama paštu, ji siunčiama tik registruota pašto siunta, arba atitinkamas dokumentas pareiškėjui įteikiamas asmeniškai.

41. Atsakymas į prašymą, pareiškimą ar skundą parengiamas dviem egzemplioriais, iš kurių pasirašytas išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui, o kitas, vizuotas rengėjo, lieka Teisme.

42. Sprendime, kuriuo atsisakoma patenkinti prašymą ar skundą, turi būti nurodyti prašymo, pareiškimo ar skundo nepatenkinimo motyvai, pagrįsti teisės aktų nuostatomis. Kai sprendimas priimamas dėl prašymo pareiškimo ar skundo viešojo administravimo srityje, jame nurodoma, kur ir kokia tvarka šis sprendimas gali būti apskųstas.

 

VI skyrius

APTARNAVIMAS TELEFONU

 

43. Taupant asmenų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiką, Teisme už pirminį asmenų aptarnavimą telefonu atsakinga Bendroji teismo raštinė, Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių raštinės.

44. Padalinio, atsakingo už asmenų aptarnavimą telefonu, uždavinys – orientuoti asmenį, kuris kreipiasi į Teismą, kad operatyviai ir kvalifikuotai būtų išspręstas jo keliamas klausimas. Už asmenų aptarnavimą telefonu atsakingo padalinio darbuotojas privalo gebėti trumpai ir suprantamai paaiškinti:

44.1. ar Teismas kompetentingas spręsti asmeniui rūpimą klausimą;

44.2. kokius dokumentus (pažymą, pareiškimą, kitus dokumentus) ir kaip (asmeniškai ar paštu) reikia pateikti, kad asmens klausimas būtų išnagrinėtas ir išspręstas;

44.3. į kokią kitą instituciją asmuo gali kreiptis, jeigu Teismas nekompetentingas spręsti asmeniui rūpimo klausimo, ir nurodyti tos institucijos adresą bei telefono numerį.

45. Padalinys, atsakingas už asmenų aptarnavimą telefonu, gali teikti asmens pageidaujamą viešąją informaciją, kuria disponuoja Teismas ir kurią asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymą.

46. Jeigu telefonu aptarnaujamas asmuo įžeidinėja jį aptarnaujantį darbuotoją, jam grasina arba asmens elgesys kelia pagrįstų įtarimų, kad asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų ir dėl to asmens neįmanoma tinkamai aptarnauti, aptarnaujantis asmuo įspėja tokį asmenį, kad pokalbis gali būti nutrauktas, ir prireikus nutraukia pokalbį.

47. Darbuotojas, aptarnaujantis telefonu, turi laikytis šių taisyklių:

47.1. stengtis pakelti telefono ragelį prieš trečią skambutį;

47.2. prisistatyti skambinančiajam, pasakydamas pilną institucijos pavadinimą, savo pavardę, ir pasisveikinti;

47.3. atidžiai išklausyti asmenį, prireikus paprašyti patikslinti kreipimosi esmę;

47.4. aiškiai ir tiksliai atsakyti į asmens klausimus;

47.5. pasistengti iš karto atsakyti į klausimą, prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti – tiksliai nurodyti kito pokalbio telefonu laiką arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita komunikacijos priemone;

47.6. ramiai kalbėtis, mandagiai atsisveikinti.

 

Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų ar skundų nagrinėjimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme taisyklių 1 priedas