Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Asmenų aptarnavimo tvarka

PATVIRTINTA

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko

2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-16

ASMENŲ APTARNAVIMO IR JŲ PRAŠYMŲ, PAREIŠKIMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAME TEISME TAISYKLĖS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme (toliau – Teismas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų aptarnavimą jiems atvykus į Teismą, jų neprocesinių prašymų ir skundų priėmimo bei nagrinėjimo Teisme, taip pat aptarnavimo kreipiantis telefonu tvarką. Prašymų ir skundų viešojo administravimo srityje nagrinėjimui ši tvarka taikoma tiek, kiek tinkama (mutatis mutandis).

2. Teismo darbuotojai (valstybės tarnautojai ir asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis), aptarnaudami asmenis, nagrinėdami prašymus ir skundus, privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo, vieno langelio principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme  nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.

3. Draudžiama atsisakyti aptarnauti asmenis, nagrinėti prašymus ar skundus motyvuojant tuo, kad nėra šias funkcijas vykdančio Teismo darbuotojo. Atsakingų už Teismo interesantų aptarnavimą darbuotojų atostogų, komandiruočių, seminarų metu ar kitais nebuvimo tarnyboje atvejais paskiriami kiti (pavaduojantys) darbuotojai, suteikiant jiems tokius pat įgaliojimus.

4. Teismo darbuotojas nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo prašymo arba skundo nagrinėjimo, jei yra pareiškėjo artimasis giminaitis (kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse), svainis ar sugyventinis, įstatymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę, arba jei yra kitų priežasčių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

5. Asmeniui ir pareiškėjui neteikiama privati informacija apie kitus asmenis, išskyrus viešąją informaciją, kuria disponuoja Teismas ir kurią asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Kai prašymą pateikti informaciją apie save asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtina asmens tapatybę.

6. Šios Taisyklės ir darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą Teisme, vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, darbo vieta ir darbo laikas skelbiami Teismo patalpose aptarnaujamiems asmenims matomoje vietoje ir Teismo interneto svetainėje.

Asmenys Teisme aptarnaujami:

pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8 val. iki 17 val. (be pietų pertraukos);

penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val. (be pietų pertraukos).

II SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMAS JIEMS ATVYKUS Į TEISMĄ

7. Atvykę į Teismą asmenys aptarnaujami Teismo raštinėje vieno langelio aptarnavimo principu.

8. Atvykę į Teismą asmenys prašymus gali pateikti raštu arba žodžiu. Žodiniai prašymai neregistruojami ir priimami tik tais atvejais, kai juos galima išspręsti tą pačią darbo dieną ir nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijų ir Teismo interesų. Į žodinius prašymus neteikiamas rašytinis atsakymas. Jei žodinis prašymas negali būti išnagrinėtas tą pačią darbo dieną, asmuo turi pateikti rašytinį prašymą. Teismas neturi galimybės panaudodamas technines priemones fiksuoti ir saugoti žodinio prašymo turinį. Skundai registruojami ir turi būti pateikiami raštu.

9. Kai asmuo nemoka valstybinės kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į Teismą turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą į valstybinę kalbą, arba vertėjas. Vertėją arba asmenį, gebantį išversti prašymą į valstybinę kalbą, pakviečia asmuo, kuris kreipiasi į Teismą, savo iniciatyva. Esant galimybei vertimu pasirūpina Teismo darbuotojas, aptarnaujantis asmenį.

10. Jeigu asmuo žodžiu kreipiasi į Teismą su prašymu, kuris nepriskiriamas Teismo kompetencijai, asmenį aptarnaujantis Teismo darbuotojas turi nurodyti, į kurią instituciją, jeigu tokia yra, pareiškėjas turi kreiptis, ir nurodyti tos institucijos adresą bei telefono numerį.

11. Jeigu prašymą žodžiu teikiančio asmens elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo požymių, arba asmens prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, arba bendraujant su asmeniu nepavyksta išsiaiškinti prašymo turinio, asmenį aptarnaujantis Teismo darbuotojas turi teisę jo neaptarnauti ir privalo nedelsdamas pranešti apie šio asmens elgesį savo tiesioginiam vadovui.

12. Teismo raštinė:

12.1. priima asmenų prašymus ir skundus, nustato, kokia jų esmė, patikrina, ar yra visi reikiami dokumentai, kurių reikės sprendimui priimti, prireikus paprašo pateikti papildomus dokumentus, kurių Teismas negali gauti pats arba kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti asmuo, bet jų nepateikia, arba pasiūlo papildyti ir pristatyti vėliau;

12.2. registruoja gautus prašymus ir skundus, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Teismo interesų, galima atsakyti tą pačią dieną, ir perduoda juos nagrinėti pagal Teismo pirmininko nustatytą kompetenciją Teismo struktūriniams padaliniams; asmens pageidavimu jį informuoja, kada ir kaip (telefonu, paštu ar kita ryšių priemone) jam bus pranešta apie rūpimo klausimo išsprendimą;

12.3. prašymą ar skundą pateikusio asmens ar jo atstovo pageidavimu informuoja jį apie prašymo ar skundo nagrinėjimo eigą;

12.4. konsultuoja ir informuoja prašymą ar skundą pateikusį asmenį ar jo atstovą pagal Teismo raštinės kompetenciją;

12.5. įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus.

13. Teismo raštinėje visiems matomoje vietoje privalo būti Asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knyga. Joje asmenys gali pareikšti savo nuomonę apie asmenų aptarnavimo Teisme kokybę, išdėstyti pageidavimus ir pasiūlymus.

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS NAGRINĖTI

14. Prašymus ir skundus registruoja ir juos perduoda nagrinėti pagal kompetenciją Teismo raštinė, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis, Teismo raštinės nuostatais ir kitais šiuos klausimus reglamentuojančiais vidaus teisės aktais.

15. Prašymus ir skundus raštu galima pateikti tiesiogiai asmeniui arba jo atstovui atvykus į Teismą, atsiuntus paštu ar elektroniniais ryšiais – faksu ar elektroniniu paštu.

16. Asmenys, tiesiogiai teikiantys žodinius prašymus ir rašytinius prašymus ar skundus, Teisme aptarnaujami Teismo raštinėje šių Taisyklių 6 punkte nustatytu darbo laiku, vadovaujantis Taisyklių II skyriuje nustatytais reikalavimais.

17. Prašymai ir skundai, gauti tiesiogiai iš asmens arba atsiųsti paštu ar elektroniniais ryšiais, registruojami Teismo dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Kontora“ Gautų neprocesinių dokumentų registre 1P. Priėmus prašymą ar skundą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroniniais ryšiais, asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo Teisme asmens nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių 1 priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus arba prašymo ar skundo kopija su registracijos žyma.

18. Teisme nagrinėjami tokie rašytiniai prašymai ir skundai, kurie yra tvarkingai, suprantamai ir įskaitomai parašyti valstybine kalba (arba yra pridėtas vertimas į lietuvių kalbą), yra pareiškėjo pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė ir tikslus adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, kuriais jis pageidautų gauti atsakymą. Jeigu prašyme ar skunde nenurodytas adresas, kuriuo asmuo pageidauja gauti atsakymą, atsakymas teikiamas pagal kitus prašyme ar skunde nurodytus asmens kontaktinius duomenis, jei tokie nurodyti.

19. Tais atvejais, kai prie prašymo ar skundo pridedami priedai, šie priedai pareiškėjo turi būti sužymėti, sunumeruoti, sudarytas pridedamų priedų apyrašas nurodant pateikiamų dokumentų originalus, nuorašus ar kopijas. Netinkamai pateikti (nesudarytas priedų apyrašas, nenumeruoti ir nesužymėti) priedai prie prašymo ar skundo nepridedami ir grąžinami pareiškėjui.

20. Atstovaujamo asmens vardu į Teismą kreipdamasis asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą ir pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis, pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą ir pavardę (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu) ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.

21. Prašymai ir skundai, parašyti ne valstybine kalba, nenagrinėjami, jei prie jų nėra pridėtas vertimas į lietuvių kalbą.

22. Tais atvejais, kai ne valstybine kalba surašyti prašymai ar skundai yra lengvai suprantami arba į Teismą kreipiasi užsienio valstybės arba tarptautinė institucija arba organizacija, Teismo pirmininko arba jo įgalioto asmens sprendimu pateiktas prašymas ar skundas gali būti priimamas ir nagrinėjamas bendra tvarka ir be vertimo.

23. Prašymai ar skundai, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, taip pat identifikuoti asmenį, pasirašiusį dokumentą.

24. Neatitinkantys Taisyklių 23 punkto reikalavimų prašymai ar skundai, pateikti elektroniniais ryšiais, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Teismo interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, institucijoje neregistruojami, o atsakymams į tokius prašymus mutatis mutandis taikoma Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka.

25. Asmuo, prašymą ar skundą teikiantis Teismui elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu Teismo elektroninio pašto adresu lat@teismas.lt.

26. Teismo darbuotojas, jam Teismo suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą ar skundą, turi nedelsdamas persiųsti jį oficialiu Teismo elektroninio pašto adresu lat@teismas.lt, išskyrus atvejus, kai į prašymą ar skundą pagal kompetenciją gali atsakyti tą pačią dieną jį perskaitęs.

27. Elektroniniais ryšiais pateikti dokumentai atspausdinami, registruojami ir nagrinėjami bendra tvarka.

28. Užregistruoti prašymai ir skundai perduodami nagrinėti Teismo struktūriniams padaliniams:

28.1. Teismo pirmininkui adresuoti dokumentai Teismo pirmininko rezoliucija pagal kompetenciją gali būti perduodami Civilinių arba Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui ar kitam teisėjui, Teisės tyrimų grupės vadovui, Teismo pirmininko patarėjui, Teismo kancleriui ar kitam Teismo darbuotojui;

28.2. Baudžiamųjų ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkui adresuoti dokumentai Baudžiamųjų ar Civilinių bylų skyriaus pirmininko rezoliucija pagal kompetenciją gali būti perduodami atitinkamo skyriaus teisėjui, Teisės tyrimų grupės vyriausiajam patarėjui, kuriam priskirta atitinkamai baudžiamosios ar privatinės teisės sritis, atitinkamo skyriaus pirmininko vyriausiajam patarėjui, atitinkamo skyriaus raštinės vedėjui ar kitam teismo darbuotojui;

28.3. jeigu dokumentas adresuotas Teismui, jis nagrinėjamas pagal 28.1 punkte nurodytus reikalavimus.

29. Draudžiama perduoti prašymus ar skundus spręsti padaliniams ar darbuotojams, kurių veiksmai skundžiami.

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ ir SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

30. Prašymas ar skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo užregistravimo Teisme datos, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta kitaip arba prašymo ar skundo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu arba kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo jo ir visų reikiamų dokumentų užregistravimo Teisme datos. Apie pratęstą prašymo ar skundo nagrinėjimo terminą asmuo nedelsiant informuojamas raštu nurodant prašymo nagrinėjimo pratęsimo laiką.

31. Tuo atveju, kai prašymas ar skundas siunčiamas Teismui tik susipažinti (kopija ar pan.), jis perduodamas susipažinti atitinkamam padaliniui pagal kompetenciją ir raštu atsakymas į tokį prašymą ar skundą nerengiamas, išskyrus atvejus, jei pateiktame dokumente yra prašymas patvirtinti prašymo ar skundo gavimą.

32. Gautas prašymas ar skundas Teismo pirmininko arba jo įgalioto asmens sprendimu paliekamas nenagrinėtas ir per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo Teisme yra grąžinamas pareiškėjui (išskyrus 32.1 punktą), nurodant grąžinimo priežastį, kai:

32.1. nenurodytas pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas arba kiti kontaktiniai duomenys;

32.2. dokumentas nepasirašytas;

32.3. dokumentas surašytas ne valstybine kalba ir nėra 22 punkte nurodytų pagrindų priimti ir nagrinėti konkretų prašymą ar skundą;

32.4. dokumentas yra neįskaitomas, nesuprantamai išdėstytas;

32.5. dokumentas neatitinka 20 punkto reikalavimų;

32.6. prašymas ar skundas yra kartotinis, t. y. jame nenurodoma naujų aplinkybių, sudarančių prašymo ar skundo pagrindą, ir nėra įtikinamų argumentų, kad institucijos sprendimas dėl ankstesnio prašymo ar skundo išnagrinėjimo yra neteisingas; taip pat kai dėl prašyme ar skunde keliamo klausimo yra priimtas teismo sprendimas.

Teismas pasilieka grąžinamų dokumentų kopijas.

33. Jeigu prašymui ar skundui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti pareiškėjas, ir Teismas tokių duomenų gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo užregistravimo Teismas kreipiasi į pareiškėją raštu, prašydamas pateikti papildomą informaciją, ir praneša, kad prašymo ar skundo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per Teismo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildoma informacija negaunama, prašymas ar skundas nenagrinėjamas, per 3 darbo dienas nuo Teismo nustatyto termino suėjimo dienos dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Teismas pasilieka grąžinamų dokumentų kopijas.

34. Jeigu prašymas ar skundas atsiųstas ne tuo adresu arba nepriskirtinas Teismo kompetencijai, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos persiunčiamas kompetentingai institucijai, pasiliekant dokumento kopiją ir informuojant pareiškėją. Kai nėra institucijos, kuri pagal savo kompetenciją turėtų nagrinėti prašymą arba skundą, jis per 5 darbo dienas grąžinamas pareiškėjui nurodant grąžinimo priežastis. Tuo atveju, kai asmuo kartotinai kreipiasi klausimu, kuris nepriskirtinas Teismo kompetencijai, jam prašymas grąžinamas 32.6 punkte nurodytu pagrindu. Atsakius į kartotinį prašymą, gautų tapačių ar savo esme panašių prašymų ar skundų Teismas nenagrinėja ir atsakymų raštu neteikia, jei pareiškėjui prieš tai buvo išaiškinti piktnaudžiavimo teise pateikti prašymą ar skundą padariniai.

35. Prašymai, pareiškimai ar skundai, kuriuose yra informacijos, atskleidžiančios rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat susijusios su genetiniais duomenimis, biometriniais duomenimis, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją (toliau – specialių kategorijų asmens duomenys), persiunčiami nagrinėti kitoms institucijoms tik gavus asmens rašytinį sutikimą. Teismas per 5 darbo dienas nuo prašymo, pareiškimo, skundo gavimo kreipiasi į asmenį, prašydamas per nustatytą terminą pateikti sutikimą. Jeigu per nustatytą terminą toks sutikimas negaunamas, prašymas, pareiškimas ar skundas grąžinamas asmeniui, nurodoma grąžinimo priežastis. 35 punkte nustatytas 5 darbo dienų prašymo, pareiškimo ar skundo persiuntimo terminas skaičiuojamas nuo asmens rašytinio sutikimo persiųsti prašymą, pareiškimą ar skundą gavimo Teisme.

36. Prašymai, pareiškimai ar skundai, kuriuose yra informacijos, susijusios su specialių kategorijų asmens duomenimis, gali būti tvarkomi ir kitais būdais, jeigu atitinka sąlygas, įtvirtintas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 9 straipsnio 2 dalyje.

37. Prašymai ar skundai, pateikti elektroniniais ryšiais nesilaikant Taisyklių 23 punkte nustatytų reikalavimų, Teisme neregistruojami. Teismo raštinė per 2 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos grąžina jį pareiškėjui nurodydama grąžinimo priežastis.

V SKYRIUS

ATSAKYMŲ Į PRAŠYMUS ir SKUNDUS PARENGIMAS IR IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) ASMENIUI

38. Į asmenų prašymus ar skundus atsakoma valstybine kalba.

39. Dėl išnagrinėtų prašymų ar skundų priimti sprendimai įforminami Teismo pirmininko, Baudžiamųjų arba Civilinių bylų skyriaus pirmininko ar jų įgaliotų asmenų atsakymu ar kitokiu sprendimą patvirtinančiu dokumentu / raštu, atitinkančiu prašymo esmę.

40. Apie prašymo ar skundo išnagrinėjimą ir priimtą sprendimą pareiškėjui turi būti pranešta tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu būdu, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba popierinio dokumento skaitmeninė kopija turi būti patvirtinta kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai atsakoma į tokius asmenų prašymus, į kuriuos galima atsakyti nedelsiant. Jeigu privati informacija pareiškėjui siunčiama paštu, ji siunčiama tik registruota pašto siunta, arba atitinkamas dokumentas pareiškėjui įteikiamas asmeniškai.

41. Atsakymas į prašymą ar skundą parengiamas dviem egzemplioriais, iš kurių pasirašytasis išsiunčiamas (įteikiamas) asmeniui, o kitas, vizuotas rengėjo, lieka Teisme.

42. Atsakyme, kuriuo atsisakoma patenkinti prašymą ar skundą, turi būti nurodyti prašymo ar skundo nepatenkinimo motyvai, pagrįsti šių taisyklių nuostatomis. Kai sprendimas priimamas dėl prašymo ar skundo viešojo administravimo srityje, sprendime turi būti nurodyti prašymo ar skundo nepatenkinimo motyvai, pagrįsti teisės aktų nuostatomis ir nurodoma, kur ir kokia tvarka šis sprendimas gali būti apskųstas.

VI skyrius

asmenų APTARNAVIMAS TELEFONU

43. Teisme už pirminį asmenų aptarnavimą telefonu atsakinga Teismo raštinė, Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių raštinės.

44. Padalinio, atsakingo už asmenų aptarnavimą telefonu, uždavinys – suteikti asmens prašomą informaciją, susijusią su jam rūpimo klausimo nagrinėjimu Teisme. Už asmenų aptarnavimą telefonu atsakingo padalinio darbuotojas privalo gebėti trumpai ir suprantamai:

44.1. paaiškinti, ar Teismas kompetentingas spręsti asmeniui rūpimą klausimą;

44.2. paaiškinti galimus dokumentų pateikimo būdus ir tai, kokius dokumentus reikia pateikti, kad asmens prašymas ar skundas būtų išnagrinėtas;

44.3. nurodyti, į kokią kitą instituciją asmuo gali kreiptis, jeigu Teismas nekompetentingas nagrinėti jo prašymą ar skundą, ir nurodyti tos institucijos adresą bei telefono numerį.

45. Padalinys, atsakingas už asmenų aptarnavimą telefonu, gali teikti asmens pageidaujamą viešąją informaciją, kuria disponuoja Teismas ir kurią asmuo turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymą.

46. Jeigu telefonu aptarnaujamas asmuo įžeidinėja jį aptarnaujantį darbuotoją, jam grasina arba asmens elgesys kelia pagrįstų įtarimų, kad asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, ir dėl to asmens neįmanoma tinkamai aptarnauti, aptarnaujantis asmuo įspėja tokį asmenį, kad pokalbis gali būti nutrauktas, ir prireikus nutraukia pokalbį.

47. Darbuotojas, aptarnaujantis telefonu, turi laikytis šių reikalavimų:

47.1. stengtis pakelti telefono ragelį prieš trečią skambutį;

47.2. prisistatyti skambinančiajam, pasakydamas visą institucijos pavadinimą, pareigas, vardą ir pavardę, ir pasisveikinti;

47.3. išklausyti asmenį, prireikus paprašyti patikslinti kreipimosi esmę;

47.4. aiškiai ir tiksliai atsakyti į asmens klausimus, jei klausimai priskirti darbuotojo kompetencijai ir atsakymas jam yra žinomas, arba nukreipti asmenį į kompetentingą Teismo darbuotoją;

47.5. prireikus laiko išsamiam atsakymui parengti – nurodyti kito pokalbio telefonu laiką arba pasiūlyti perduoti atsakymą kita komunikacijos priemone;

47.6. ramiai kalbėtis, mandagiai atsisveikinti.

VII SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS

48. Teismas privalo kasmet atlikti asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą. Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimas atliekamas pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-23 patvirtintą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo klientų aptarnavimo kokybės monitoringo tvarkos aprašą.

________________________________________

Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų ar skundų nagrinėjimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme taisyklių 1 priedas

(Prašymo ar skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento forma)

LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS

Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius,

tel. (8 5) 261 6466, faks. (8 5) 261 6813, el. p. lat@teismas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602032

_____________________________________________

(pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris

_____________________________________________

arba pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris)

PAŽYMA APIE PRIIMTUS dokumentus 

_____________ Nr. ___________

(data)

Jūsų prašymas / pareiškimas / skundas dėl ______________________________________

                                                                         (trumpas turinio apibūdinimas)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________  gautas ____________ Nr. _______________.

(data)                  (registracijos numeris)

Dokumentus priėmė

_______________________                  ______________                _______________________

(pareigų pavadinimas)                                            (parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

________________

(telefono numeris)