Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Karjera teisme

Skelbimo data: 2019-01-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Teismo pirmininko tarnybos Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene (pareigybės koeficientas 9,2) (karjeros valstybės tarnautojas)


Pareigybės aprašymas:

TEISMO PIRMININKO TARNYBOS

TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJO RYŠIAMS SU VISUOMENE

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – Teismas) pirmininko tarnybos Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene (toliau – Pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 16.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

4. Pirmininko padėjėjo ryšiams su visuomene pareigybė reikalinga teikti oficialią informaciją visuomenės informavimo priemonėms bei jų atstovams apie Teismo veiklą, formuoti Teismo įvaizdį ir organizuoti Teismo vidinę ir išorinę komunikaciją.

III SKYRIUS

VEIKLOS  SRITIS

5.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešuosiuose ryšiuose.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį teisinį universitetinį socialinių mokslų srities, teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą: vientisųjų universitetinių teisės krypties studijų (turėti teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį, prilyginamą teisės magistro kvalifikaciniam laipsniui) arba pirmos ir antros pakopų nuosekliųjų universitetinių teisės krypties  studijų (turėti teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius);

6.2. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu;

6.3. gerai išmanyti  Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų veiklą ir Teismo procesą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, asmens duomenų apsaugą;

6.4. gerai išmanyti  Lietuvos Respublikos valstybės institucijų veiklą bei institucijų tarpusavio ryšius;

6.5. gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

6.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis informacijos paieškos sistemomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka Teismo vidinę ir išorinę komunikaciją, teikia pasiūlymus jos tobulinimui;

7.2. nuolat seka Teismo veiklą, gaunamas ir nagrinėjamas bylas, kitus Teismo įvykius bei aktualiu laiku rengia apie tai oficialią informaciją visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams;

7.3. nuolat seka teismų savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų ir pan., kuriose dalyvauja Teismo atstovai, veiklą bei aktualiu laiku rengia apie tai oficialią informaciją visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams;

7.4. kuruoja Teismo pirmininko oficialius susitikimus bei vizitus Lietuvoje, organizuoja susitikimus su visuomene, bendravimą su visuomenės informavimo priemonėmis;

7.5. esant poreikiui rengia spaudos konferencijas;

7.6. suteikia Lietuvos ir užsienio valstybių žurnalistams jų prašomą oficialią informaciją, išskyrus atvejus, kai informacija pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra neteikiama;

7.7. esant galimybei palaiko tiesioginius kontaktus su visuomenės informavimo priemonėmis ir jų atstovais bei teikia jiems pagalbą rengiant pranešimus, publikacijas ar laidas apie Teismo veiklą, siekiant užtikrint, kad visuomenei būtų pateikta tik tikrovę atitinkanti, objektyvi ir teisinga informacija;

7.8. kiekvieną darbo dieną atlieka spaudos bei kitų žiniasklaidos priemonių apžvalgas apie aktualias publikacijas teismų veiklos klausimais ir operatyviai pateikia informaciją Teismo pirmininkui, teisėjams ir kitiems Teismo darbuotojams.

7.9. prižiūri Teismo interneto svetainę ir užtikrina joje aktualios informacijos paskelbimą;

7.10. rūpinasi visuomenės pasitikėjimo Teismu ir Teismo įvaizdžio formavimo klausimais;

7.11. registruoja, kaupia ir saugoja teikiamą oficialią informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.12. vykdo kitus Teismo pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo pirmininkui.

 

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: užsienio kalbos mokėjimą (anglų, vokiečių arba prancūzų) B2 lygiu patvirtinančio dokumento kopija.

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 (5) 249 10 38, m.nakute@lat.lt