Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
lt
En

Tarptautiniai dokumentai


Europos Sąjungos teisės aktai:

Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.083.01.0389.01.LIT

 

Tarptautiniai teisės aktai:

Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

http://lrv-atstovas-eztt.lt/page/konvencija-ir-jos-protokolai

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=278385&p_tr2=2

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=174848&p_tr2=2

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvus protokolas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=174849